Az élet fűszeres oldaláról

Fűszeres Nyári Receptolimpia - Játék- és résztvételi szabályzat

2016. augusztus 02. - szaborsika

A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A Fűszeres Nyári Receptolimpia (továbbiakban: Játék) szervezője és adatkezelője a Fűszeres Kft. (továbbiakban: Szervező), mely a receptverseny szabályzatában foglaltak szerint jár el.

Cégnév: Fűszeres Kft.
Székhely: 2000 Szentendre, Halász u. 1.
Adószám: 22986449-2-13
Elektronikus elérhetőség: szaborsika@fuszeresz.hu

 

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A receptversenyben részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban: „Játékos”), aki a játék időtartama alatt legalább egy Fűszerész fűszerrel készült étel receptjét elküldi a szaborsika@fuszeresz.hu címre, és a receptfeltöltés során személyes adatai megadásával jelentkezik a Fűszerész Kft. „Fűszeres Nyári Receptolimpia!” nevű játékra.

A receptversenyben nem vehetnek részt Fűszerész Kft., illetve más, a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek, ezek tulajdonosai, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
Szintén nem vehetnek részt a játékban felkért Zsűri tagjai, illetve azok közeli hozzátartozói.

A Játékban való részvétel jelen Hivatalos Játékszabály és Adatkezelési Szabályzat (továbbiakban: Játékszabály) automatikus elfogadását jelenti.

A nyeremények más termékekre, vagy szolgáltatásokra nem cserélhetőek, más személyre nem ruházhatóak, illetve készpénzre nem válthatóak át. A Szervező fenntartja a jogot a verseny törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha előre nem látott körülmény, vis maior, a verseny kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel.

 

A RECEPTVERSENY NYEREMÉNYEI

Szakmai díjak

I. helyezett: 400 db Fűszerész fűszer
II. helyezett: 2 személyre szóló őszi vacsora, Segal Viktor konyhájában
III. helyezett: 2 személyre szóló voucher fűszeres főzőtanfolyamra a Chefparade főzőiskolába

Közönségdíjak

5 nyertes számára 100-100 db Fűszerész fűszer

 

A VERSENY IDŐTARTAMA
2016. augusztus 6-21.

Receptek beküldésének időtartama: 2016. augusztus 6. 0:01-től 2016. augusztus 21. 23:59-ig.

Közönségszavazás időtartama: A Facebook oldalon létrehozott „Fűszeres Nyári Receptolimpia” album megjelenésétől 2016. augusztus 30. 23:59-ig.

A Játék időtartamát megelőzően és követően beérkező pályázatok nem vesznek részt a Játékban.
A pályázat beküldésének ideje a Szervező szerverére történő beérkezés időpontja.

 

A VERSENYRE VALÓ JELENTKEZÉS

A verseny egyik feltétele, hogy az étel elkészítése során a Játékos legalább egy Fűszerész terméket használjon fel.

A Játékban való részvételhez játékos elküldi a nevezendő receptet, illetve annak fotóját  "Fűszeres Nyári Receptolimpia"  tárggyal a szaborsika@fuszeresz.hu email címre.

A beküldésnél a következő adatok megadása szükséges:

 • Név
 • Email cím
 • Recept hozzávalói, elkészítése
 • 1 db fénykép az ételről, melyen szerepel a felhasznált Fűszerész fűszer is

A recept beküldője az ételfotói és a receptjei szövegezésre vonatkozóan hozzájárulását adja, hogy azt a Szervező weboldalain, közösségi oldalain forrásmegjelöléssel felhasználhassa, és ezt a későbbiekben vissza nem vonja.

A Szervező a receptek beküldésének időszaka után feltölti a Fűszerész Facebook oldalán létrehozott „Fűszeres Nyári Receptolimpia” albumba a beérkezett recepteket és fotókat, ahol ekkor kezdetét veszi a közönségszavazatok leadása.

Egy személy összesen három pályázat leadására jogosult. Amennyiben egy személy több, mint 3 fotóval indul, automatikusan az első 3 beküldött fotója nevez a játékba.

A Játékosok a szaborsika@fuszeresz.hu e-mail címre elküldött adatok alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázókat illetve azon pályázatokat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Szervező a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.gmail.com vagy a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

A fotóval szemben támasztott követelmények:

 1. Csak a Játékos által készített fotóval lehet nevezni.
 2. A fotón szerepelnie kell azoknak a Fűszerész fűszereknek, melyeket a Játékos a recepthez felhasznált.
 3. A fényképek nem sérthetik harmadik személy szerzői jogát, illetve személyhez fűződő jogait.

A fényképek szabályzatban előírt követelményeinek és feltételeinek való megfelelését és ezen okból a Játékból való kizárását Szervező bírálja el. Szervező fenntartja a jogot a fényképek felülvizsgálatára a nyilvánosságra hozatalt követően is, és ennek megfelelően bármikor el is távolíthat fotókat a honlapról. Valamely fotó eltávolítása illetve az adott pályázat kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.

A Játékos biztosítja a fotók per-, teher, - és igénymentességét és köteles mentesíteni Szervezőt Harmadik Személy által támasztott igényektől – ideértve a szerzői jogi igényeket is –, melyek a jelen pont rendelkezéseinek résztvevő által történő megsértéséből származnak.

 

A NYEREMÉNY ELBÍRÁLÁSÁNAK MENETE

Minden beérkező, a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő Pályázat érvényesnek minősül és részt vesz a Játékban.


A Játékban részt vevő érvényes Pályázatok elbírálását a Szervező által felkért szakmai bizottság (a továbbiakban „Zsűri”) végzi, szigorúan szakmai, de szubjektív szempontok alapján.

A Játék során összesen 8 Játékos részesül díjazásban. A Zsűri tagjai 3 szakmai győztest (I., II., III. helyezett) hirdetnek ki, továbbá a Facebook oldalon az 5 legtöbb lájkot elért Pályázat elnyeri a közönségdíjakat.

A Zsűri tagjai:

 • Meghívott zsűri:
  • Segal Viktor, séf és gasztronómiai tanácsadó
  • Bartal Sándor, a Chefparade séfje, illetve a főzőiskola oktatója
  • Farkas Viktória, a Kicsi Vú konyhája bloggere, és a kínai gyógyító konyha szakértője
 • A Fűszerész részéről:
  • Tegzes Dániel
  • Kovács Éva
  • Szabó Orsolya

A Pályázatok elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.
A Pályázatok elbírálásának és a nyertesek meghatározásának folyamata nem nyilvános.

 

NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

A Szervező a Játék eredményét a Facebook oldalon posztban közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve és a beküldött pályázata jelenik meg. Továbbá a Szervező személyesen is értesíti a nyerteseket, azon a telefonszámon és/vagy email címen amelyet a Játékos megadott a jelentkezés során.

Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre 10 munkanapon belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, helyét az azonos kategóriába kijelölt Tartaléknyertes veszi át.  

Amennyiben a nyertes a Szabályzat feltételeinek nem felel meg, illetve a nyeremény lemondása esetén szintén az azonos kategóriában kijelölt Tartaléknyertes jogosult a nyereményre.

A nyereményeket postai úton juttatjuk el a nyerteseknek.

A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Nyeremény átvételére nem jogosult az a Játékos, akinek a részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

 

ADATVÉDELEM

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: “Avtv”) értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a versenyzők személyes adatait. Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása. A versenyben a recept/receptek beküldésével a versenyzők hozzájárulnak az általuk megadott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a nyertesek nevét a Szervező minden hivatalos weboldalán közzétegye. Továbbá a versenyzők kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra, ha a verseny szervezőjétől függetlenül, rajta kívülálló okok miatt, adataik nyilvánosságra kerülnének. A nyertesek a versenyben való részvételükkel önként és kifejezetten elfogadják az adatvédelmi szabályzatot. A résztvevőket megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga, de ebben az esetben nem vehetnek részt a receptversenyen. Jelen játékszabályzatban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a Fűszerész Kft. felel.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a receptversenyt kiegészítse vagy módosítsa. A receptversenybe beküldött receptekkel a Játékos hozzájárul, hogy a Szervező a beküldött fotókat, recepteket az érdekeltségébe tartozó honlapokon közzétegye.
A Játékos a Fűszeres Nyári Receptolimpiához elküldött szöveges és képi tartalomra az elküldéssel egyidejűleg, Szervező részére nem kizárólagos, de határozatlan időre szóló, területi korlátozásoktól mentes, ellenszolgáltatás nélküli felhasználói jogot enged át. A Szervező az elküldött tartalmakat a felhasználási jog keretében jogosult területi és időbeli korlátozás nélkül, részben vagy egészben felhasználni, többszörözni, vagy bármely egyéb ismert felhasználási módon (internet) használni.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon recepteket, amelyek megsértik vagy megszegik más személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői tulajdonosi jogát vagy a jelen játékszabályban foglalt rendelkezéseket.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy külön értesítés nélkül kizárja azokat a versenyzőket a Fűszeres Nyári Receptolimpiából, akik a fenti szabályokba, valamint az obszcén, jó ízlést sértő, esetleg bántó, a jó hírnevet sértő, a Fűszerész arculatával össze nem egyeztethető, konkurens társaság termékeivel leadott pályázatokkal nevez, valamint konkurens társaság logóját ábrázoló termékképekkel ellátott recepteket nyújt be. Továbbá kizárja azon versenyzőket, akik a receptverseny témájához nyilvánvalóan nem kapcsolódó pályázatokkal indul a megmérettetésen.

A Játékos a Fűszeres Nyári Receptolimpián való részvétellel feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, a feltöltött Pályázatát, továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény kipostázásához nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

 

ADÓZÁS

A Játék nyereményeihez esetlegesen tartozó közterhek befizetése a Szervező kötelezettsége.
Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más díj, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

A játékban való részvétel a hivatalos Részvételi Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A receptversennyel kapcsolatos bármilyen egyéb kérdéssel kapcsolatban a következő e-mailcímen érdeklődhetnek: szaborsika@fuszeresz.hu.

Mindenkinek sok sikert kíván a Fűszerész csapata!

 

Budapest, 2016. augusztus 1.
Fűszeres Kft.

A bejegyzés trackback címe:

https://fuszeresz.blog.hu/api/trackback/id/tr358927604

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.